Share

8 EKİM CUMA GÜNÜ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 27723 SAYILI YÖNETMELİK

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yalova Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda lisans

öğrenimi gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda uygulanacak eğitimöğretim

ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü

maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: İlgili fakülte veya yüksekokulu,

c) Fakülte: Yalova Üniversitesine bağlı fakülteleri,

ç) İlgili Kurul: Üniversitede Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunu, fakültelerde fakülte kurulu ve fakülte

yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulunu,

d) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Yalova Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Yalova Üniversitesini,

g) Üniversite Yönetim Kurulu: Yalova Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ğ) Yüksekokul: Yalova Üniversitesine bağlı yüksekokulları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Kabul esasları ve kesin kayıt

MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmek için; Öğrenci Seçme ve

Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili birime yerleştirilmiş olmak ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi

hariç başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak gerekir. Ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınacak

birimlerde, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile o öğretim yılı için belirlenen geçerli puan ile koşullara sahip

olmak ve belirlenen tarihlerde şahsen başvurmak gerekir. Kesin kayıt tarihleri, istenilecek belgeler ve uygulanacak

esaslar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Üniversitenin ilgili kurulları tarafından belirlenerek ilan edilir. Kayıt

sırasında belirlenen esasların tamamına uymak koşuluyla öğrenci adayı kaydını yaptırabilir.

(2) Kaydını şahsen yaptıramayan adayların kayıtları; 18 yaşından küçük olanların kanuni temsilcileri, 18

yaşından büyük olanların kendilerinin belirledikleri vekilleri aracılığı ile yapılabilir. Herhangi bir yükseköğretim

kurumundan çıkarma cezası alan adaylar Üniversiteye kayıt yaptıramazlar.

(3) Belgeleri eksik olan ve katkı payını yatırmayan adayların kayıtları yapılmaz.

Danışmanlık

MADDE 6 – (1) Kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, ilgili bölüm başkanlığı tarafından

bölümün öğretim üyeleri arasından bir danışman belirlenir. Yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmayan bölümlerde diğer

öğretim elemanlarından da danışman belirlenebilir.

(2) Danışman, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye

yardımcı olur. Öğrenci, yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında alması gereken zorunlu ve seçmeli

derslerini danışmanının önerisi ile seçer ve danışmanına onaylatır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 7 – (1) Öğrenci, her öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre içerisinde ilgili

mevzuatla belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini öder. Katkı payı veya öğrenim ücretini süresi içerisinde

ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz ve yenilenmez.

Kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Öğrenciler, öğrenim süresince güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen

süre içinde kayıt yenilemek zorundadır. Mazeretleri dolayısıyla süresi içerisinde kayıtlarını yenilemeyen ve ilgili

kurullarca mazeretleri kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini akademik takvimde belirtilen tarihlerde

yaptırabilirler. Mazeretsiz olarak gecikmeli kayıt yenileme koşulları Senato tarafından belirlenir.

(2) Bütün derslerden başarılı olduğu halde; zorunlu stajını tamamlamadığı için mezun olamayan veya not

ortalamasını yükseltmek amacıyla bu Yönetmeliğin 28 inci maddesi kapsamında ders tekrarı yapmak isteyen öğrenci,

her yarıyıl başında katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yenilemek zorundadır. Kaydını yenilemeyen

öğrenciler o yarıyılda ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Öğrenciler kaydını kendisi yaptırır. Kayıt yenileme işlemi danışmanının onayıyla kesinleşir. Kayıt

yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıl, öğretim

süresinden sayılır.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 9 – (1) Üniversitenin lisans programlarına yapılacak öğrenci yatay geçişleri, 24/4/2010 tarihli ve

27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar

arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçişler ilgili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup intibak işlemleri bu

kurullar tarafından yapılır.

(2) Bu Yönetmelik uyarınca yatay geçiş yapacak öğrencilerden zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı öngören

fakülte/yüksekokul bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler Senatonun kabul ettiği yabancı dil başarı belgelerinden

herhangi birini sunmak veya Üniversitece düzenlenen yabancı dil muafiyet ve yeterlik sınavını başarmak zorundadır.

(3) Dikey geçişler hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek

Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında

Yönetmelik hükümleri uygulanır. Dikey geçiş öğrencileri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından

yerleştirilir.

(4) Üniversiteye dikey geçişle kayıt olan öğrencilerden; lisans programının hazırlık sınıfını başarıyla

tamamlayan öğrencilerin üçüncü sınıfa kayıtları yapılır. Programda aldığı toplam ders kredilerinin en az % 80’inden

başarılı olan öğrenciler ağırlıklı genel not ortalaması 1.80’in üzerinde ise başarısız oldukları dersleri ilerleyen

dönemlerde almak kaydıyla üçüncü sınıftan ders alabilir. Bu öğrenciler; takip eden yarıyılda sadece zorunlu olarak FF

ve FD notları aldıkları dersler ile genel not ortalamalarını yükseltmek için DD ve DC notu aldıkları dersleri tekrar

ederler. Lisans öğreniminin hazırlık programında almak zorunda olduğu ders kredileri toplamının % 20’sinden daha

fazlasından başarısız olan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda

öğrencilerin lisans öğrenimi hazırlık programına başlayabilmeleri için, Üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet

sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık

programı süresince öğrenci, ilgili mevzuat hükümlerine tabi olur. Gerek yabancı dil hazırlık eğitimi ve gerekse lisans

öğrenimine hazırlık programı süresince öğrenciler tüm öğrencilik haklarından aynen yararlanırlar. Yabancı dil hazırlık

sınıfında başarısız olan ve ilişiği kesilen öğrenciler, Türkçe eğitim yapan aynı adlı yükseköğretim programlarına

ÖSYM tarafından yerleştirilebilir. Dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin lisans programı hazırlık sınıfında

almak zorunda oldukları dersler ilgili kurulun kararı ile belirlenir.

(5) AKTS’ye dahil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin intibakı, Yükseköğretim

Kurulunca belirlenen esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 10 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün öğretim yapılır. Ancak, ilgili kurulların kararı ve

Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ikinci öğretim, uzaktan eğitim, yaygın eğitim, açık öğretim ve dışarıdan öğretim

yapılabilir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılları ile yaz okulundan oluşur. Güz ve bahar

yarıyıllarının her birisinin normal süresi ondört haftadır. Yarıyıl sonu sınavları bu süreye dâhil değildir. Gerekli

hallerde bu süre Senato tarafından uzatılabilir. Eğitim-öğretim yılının başlama, bitiş ve sınav tarihlerini de içeren

akademik takvim her akademik yılın başlamasından önce Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(2) Öğretimin yapılacağı gün ve saatler Senato tarafından belirlenir. Resmi tatil günleri ders ve sınav yapılmaz.

Ancak, dersi veren birimin önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri ders ve

sınav yapılabilir.

(3) Yaz okulu ilgili kurulların kararı ile açılabilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 12 – (1) Üniversite lisans öğretiminin normal süresi yabancı dil hazırlık sınıfı ile yaz okulunda geçen

süreler hariç dört akademik yıl veya sekiz yarıyıldır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre mezuniyet şartlarını sağlayan öğrenciler, daha kısa sürede de mezun

olabilir.

(3) Lisans programlarını tamamlamak için tanınan azami öğretim süresi yabancı dil hazırlık sınıfı ile yaz

okulunda geçen süreler hariç yedi akademik yıl veya ondört yarıyıldır.

Öğretim planı ve dersler

MADDE 13 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve bölümlerindeki öğretim Yükseköğretim Kurulunca

belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen ortak dersler göz önünde tutulmak ve bölümlerin görüşleri alınmak

suretiyle ilgili akademik birim kurullarınca kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğretim planına göre yapılır.

Öğretim planı, öğrencinin öğretim süresi boyunca alması gereken dersler, uygulamalar, laboratuvar, atölye çalışmaları,

proje, varsa bitirme çalışması ve benzeri çalışmaları kapsar. Öğretim planındaki dersler, öğrencinin almak zorunda

olduğu zorunlu dersler ile belirli ders grupları içinden seçerek almaları gereken seçmeli derslerden oluşur.

(2) Derslerin öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili kurulların kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı

bölümlerde kısmen (en az %30) veya tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

(3) Derslerin öğretim süresince yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı; haftalık, teorik ve laboratuvar, her türlü

uygulama saati, kredi değeri ve varsa ön şartları ilgili kurulların kararı ile belirlenir.

(4) Öğrenci mezun olmak için lisans programında yer alan tüm derslerden başarılı olmak ve varsa stajını

yapmakla yükümlüdür.

Kredi yükü ve derse kayıt

MADDE 14 – (1) Yeni kayıt yaptıran öğrenciler, programlarının ilk yarıyılında açılan bütün dersleri almak

zorundadır. Bir öğrencinin, üçüncü yarıyılından itibaren her dönemde alacağı normal ders kredi yükü, öğrencinin

kayıtlı olduğu programında belirtilen yüktür. Ancak öğrencilerin genel not ortalaması 1.80’in altında ise bu öğrenciler

15 kredi yükünden fazla ders alamazlar. Ağırlıklı genel not ortalaması ve son okuduğu yarıyıl ağırlıklı genel not

ortalaması 1.80’in üstünde ise normal dönemdeki ders kredi yükü kadar derse yazılabilir. Ağırlıklı genel not

ortalaması 2.50’nin üzerinde ise normal dönemdeki ders kredi yükünün %30 fazlası kadar derse yazılabilir.

(2) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün dersleri başaran ve alt yarıyıllara ait genel not

ortalaması 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler danışmanlarının onayı ile bir üst sınıftan ders alarak normal dönemdeki

ders kredi yükünün %50 fazlası kadar derse kayıt yaptırabilir.

(3) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen esaslara göre kayıt yaptıracak öğrenciler; kayıt yaptırmak istedikleri

derslere öncelikle alt dönemdeki dersleri seçerek bu Yönetmeliğin 28 inci maddesindeki esaslar çerçevesinde kayıt

yaptırmak zorundadır.

(4) Öğrenciler, kredi değerleri az olmamak şartıyla; öncelikle kendi bölümünden, çakışması halinde

fakültenin/yüksekokulun başka bölümlerinden veya Üniversitenin diğer bölümlerinden danışmanının onayı ve ilgili

yönetim kurulu kararıyla ders seçebilir.

(5) Dikey geçiş öğrencilerinin lisans öğrenimine hazırlık programı süresinde yukarıdaki fıkralarda belirtilen

kredi sınırları dikkate alınmaz.

Ders değiştirme, ekleme ve silme

MADDE 15 – (1) Öğrenciler, danışmanının onayı ile akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydolduğu

derslerde değiştirme, ekleme ve silme işlemlerini bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirlenen kredi sınırları

içinde yapabilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 16 – (1) Öğrenciler teorik derslerin %70’ine, uygulama, laboratuvar, atölye ve stüdyo çalışmalarının

%80’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir.

Devamsızlıkları nedeniyle sınavlara girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi, yarıyıl sonu sınav döneminden

önce ilgili bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir.

Derslerin kredi değerleri

MADDE 17 – (1) Bir dersin kredi değeri; haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık laboratuvar ve

uygulama saatinin yarısının toplamından oluşur. Yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin öğrenci için

gerektirdiği iş yükünü gösteren AKTS kredilerinin belirlenmesi, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar ve ilgili

mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

(2) Bir eğitim-öğretim yılında ders ve uygulamaların toplam AKTS kredisi 60, dördüncü yılın sonunda ise

240’tır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme, İlişik Kesme, Değişim ve Çift Anadal Programları,

Diploma ve Başarı Belgeleri

Sınavlar

MADDE 18 – (1) Öğrencinin bir dersteki başarısı bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Buna göre

öğrencinin dersteki başarı düzeyi yarıyıl içi sınavları ile yarıyıl içinde yapılan ödev, uygulama, laboratuvar ve benzeri

çalışmalar, yarıyıl sonu sınavı sonuçları ve sınıfın genel başarı düzeyi de göz önünde bulundurularak belirlenir.

(2) Bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerinin toplam ağırlığı, dersi veren öğretim elemanı tarafından %40’dan

az ve %60’dan çok olmayacak şekilde yarıyılın ilk iki haftası içinde belirlenir. Proje, laboratuvar ve uygulamaya

dayanan derslerde dersin başarı notuna esas alınan yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları ile yarıyıl içi çalışmalarının

ağırlığı dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir. Bu çerçevede bir dersin değerlendirilmesinde esas

alınan; yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl içi sınavları ve yarıyıl sonu sınavının başarı notundaki ağırlıkları, dersi veren

öğretim elemanı tarafından, ilgili bölüm başkanlığına sunulur ve yarıyılın ilk iki haftası içinde, öğrencilere bölüm

başkanlığınca duyurulur.

(3) Yarıyıl sonu sınavlarının tarihleri, ilgili bölüm başkanlığı ve dekanlık/müdürlükçe koordineli olarak

belirlenir ve yarıyılın bitiminden en az 15 gün önce bölüm başkanlığınca ilan edilir.

(4) Öğrenciler, ilan edilen gün, saat ve yerde sınava girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri

yanlarında bulundurmak zorundadır. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci sınava giremez.

(5) Yazılı sınav belgeleri en az iki yıl süreyle ilgili bölüm başkanlığınca saklanır.

(6) Engelli öğrencilerin sınavlarının yapılması ile ilgili esaslar ilgili kurulların onayı ile belirlenir.

(7) Sınav sonuçları dersi veren öğretim elemanı tarafından, sınavı takip eden yedi gün içinde öğrenci bilgi

sistemine girilerek ilan edilir, sınav kağıtları ve tutanağı ilgili birime teslim edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19 – (1) Öğrenci sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş işgünü içerisinde yazılı veya elektronik yolla

ilgili birim yönetimine başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. İlgili öğretim elemanı sınav

kağıdını tekrar inceleyerek itirazı en geç beş işgünü içinde değerlendirir ve sonucunu bölüm başkanlığına bildirir.

Mazeret sınavları

MADDE 20 – (1) Mazeret sınavı için başvuru, mazeret süresinin bitiminden itibaren beş iş günü içinde

mazeretini gösteren belgeler ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır. Faks ile yapılan başvurularda belgenin aslı beş iş

günü içerisinde dekanlığa/müdürlüğe teslim edilir. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir.

(2) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin mazeretlerinin ilgili kurullar tarafından kabul

edilmesi durumunda, giremedikleri yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sınavları, ilgili öğretim üyesi tarafından yarıyıl

sonu sınavlarının bitimini izleyen hafta içinde iş günlerinde yapılır. Ancak, öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle

uzaması halinde belirlenen tarihte yarıyıl sonu mazeret sınavı yapılır.

(3) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren, ancak Üniversite tarafından görevlendirildiği için sınavlara

giremeyen öğrenci, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının ne

zaman yapılacağı, ilgili kurulların kararı ile belirlenir.

(4) Yarıyıl sonu sınavları dışında kalan sınavlara mazeret sınavı açılmaz.

(5) Mazereti ilgili kurullar tarafından kabul edilen öğrenci mazeret süresi içinde sınavlara giremez. Aksine

hareket eden öğrencinin girmiş olduğu sınavlar iptal edilir.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 21 – (1) Öğrencinin bir dersteki başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu yönteme

göre; bir öğrencinin başarısı, dersin öğretim elemanı tarafından öncelikle bu Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki

esaslar çerçevesinde sayısal olarak belirlendikten sonra, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılımı ve sınıf

ortalaması dikkate alınarak, ilgili kurullar tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, aşağıdaki başarı notlarından

birisine dönüştürülür:

Başarı Notu Katsayısı Mutlak sistemdeki karşılığı Başarı Derecesi

AA 4.0 90-100 Başarılı (mükemmel)

BA 3.5 85-89 Başarılı (pekiyi)

BB 3.0 80-84 Başarılı (iyi)

CB 2.5 75-79 Başarılı (orta)

CC 2.0 65-74 Başarılı (geçer)

DC 1.5 58-64 Şartlı Başarılı

DD 1.0 50-57 Şartlı Başarılı

FD 0.5 40-49 Başarısız

FF 0.0 00-39 Başarısız

(2) Yarıyıl sonu mazeret sınavında başarılan bir dersin başarı notu en fazla CB olabilir.

(3) Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki notlar kullanılır:

a) DZ: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalaması hesabında FF notu

gibi işlem görür. Öğrenci, DZ notu aldığı dersi tekrar eder.

b) BL: Not ortalamasına katılmayan derslerde başarılı olan öğrenciye verilir.

c) BZ: Not ortalamasına katılmayan derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.

ç) GM: Öğrencinin girmediği yarıyıl sonu sınavları dolayısı ile verilir. Yarıyıl mazeret sınavında aldığı not,

yarıyıl sonu sınav notu olarak değerlendirilir. Yarıyıl sonu mazeret sınavına katılmayan öğrencilerin yarıyıl sonu

sınavı notu 0 (sıfır) kabul edilir. Bu sınavın notu, yarıyıl içi notlarıyla birlikte değerlendirilerek bu maddenin diğer

fıkralarına göre dersin dönem notu verilir.

Not ortalamaları

MADDE 22 – (1) Ağırlıklı not ortalamaları; öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması hesabına giren her bir

dersten aldığı başarı notunun katsayısı ile o dersin kredi değeri çarpımları toplamının, derslerin kredi değerlerinin

toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu işlem bir yarıyılda alınan dersler için yapıldığında ağırlıklı yarıyıl not ortalaması,

Üniversiteye girişten itibaren alınan tüm dersleri kapsayacak şekilde yapıldığında ise ağırlıklı genel not ortalaması

elde edilir.

(2) Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Yabancı Dil derslerinin notları ağırlıklı genel not

ortalamasına katılmaz.

(3) Üniversiteye devam ederken bölüm değiştiren öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalamasına, devam etmekte

oldukları bölümde almış oldukları bütün dersler ile önceden almış oldukları derslerden sadece ilgili kurulların

kararıyla yeni bölümlerine uygun bulunan dersler katılır. Seçmeli bir ders yerine başka bir ders tekrarlandığında

sadece en son alınan dersin notu ağırlıklı genel not ortalamasına katılır. Ağırlıklı not ortalamaları virgülden sonra iki

haneli olarak gösterilir.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin başarılı olabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının her yarıyıl sonunda en

az 2.00 olması ve herhangi bir dersten FF, FD, DZ, BZ notlarını almamış olması gerekir.

(2) Herhangi bir öğretim yılında bir yarıyıl akademik izinli olan veya bir yarıyıl kayıt yaptırmayan öğrencilerin

başarı tespiti, öğrenim gördükleri yarıyıl veya açılması halinde yaz okulu sonundaki ağırlıklı genel not ortalamasına

göre yapılır.

Onur öğrencileri

MADDE 24 – (1) Her yarıyıl sonunda, en az o yarıyılın dersleri kadar derse kayıt yaptıran ve o yarıyıla ait

ağırlıklı yarıyıl not ortalaması 3.00 – 3.49 arasında olan öğrenci onur öğrencisi, 3.50 ve daha yüksek olan öğrenci ise

yüksek onur öğrencisi sayılır. Ancak, bu öğrencilerin öğrenimleri süresince herhangi bir yarıyılda disiplin cezası

almaması ve tüm derslerden başarılı olmaları gerekir.

(2) Yatay geçiş ve dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kayıt yaptırmış olan öğrenciler de disiplin cezası almamış

olmaları ve yukarıdaki not ortalamalarını sağlamaları şartıyla onur veya yüksek onur öğrencisi olmaya hak kazanırlar.

(3) Akademik izin dışında ek süre kullanan öğrenciler onur öğrencisi olamaz.

(4) Onur ve yüksek onur öğrencileri her yarıyıl sonunda ilgili dekanlıkça/müdürlükçe ilan edilir ve kendilerine

başarı belgeleri verilir.

Derslerden muafiyet

MADDE 25 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere uygulanan yabancı dil muafiyet ve yeterlik

sınavında, 100 üzerinden 50 puan ve üzerinde alan öğrenciler, ilk iki yarıyılda okutulan ortak zorunlu yabancı dil

derslerinden muaf olurlar.

(2) Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan ve Öğrenci Seçme ve

Yerleştirme Sistemi ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce almış ve başarmış oldukları derslerden

muafiyet isteğinde bulunabilir. Bunun için, öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren onbeş gün

içinde, not durum belgesi, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmaları gerekir.

Öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eşdeğerliliği ilgili kurullar tarafından kabul edilen

derslerden daha önce almış oldukları notlar, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesindeki esaslar çerçevesinde başarı notuna

dönüştürülür. Muafiyetlerde karşılaşılan güçlükler nedeniyle, muafiyeti ifade eden notlar harf notu olarak BL’ye

dönüştürülür, öğrencinin isteği halinde o dersi/dersleri yeniden alır. Bu şekilde eşdeğerliliği kabul edilen ders sayısına

göre, azami öğrenim süresinden kaç yarıyıl düşüleceği de ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurulların

kararında belirtilir.

(3) Üniversiteye yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yükseköğretim

kurumunda başarılı oldukları ve eşdeğerliliği ilgili kurullar tarafından kabul edilen derslerden almış oldukları notlar,

bu Yönetmeliğin 21 inci maddesindeki esaslar çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür.

(4) Üniversiteye dikey geçiş sınavı sonucu kayıt yaptıran öğrencilerin, ilk dört yarıyılda eşdeğerliliği kabul

edilen hangi derslerden intibakının yapılacağı, ilgili kurullar tarafından bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki kredi

sınırları dikkate alınmadan belirlenerek, lisans öğrenimine hazırlık programı yapılır. İntibak yapılan derslerde

öğrencilerin daha önce almış oldukları notlar, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesindeki esaslar çerçevesinde başarı

notuna dönüştürülür. İlk dört yarıyıldan sonraki yarıyıllarda intibak işlemi yapılmaz.

Değişim programları

MADDE 26 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan ikili

anlaşmalar çerçevesinde öğrenci ve/veya ders değişim programları uygulanabilir. Öğrenci değişim programları

çerçevesinde öğrenciler, bir veya iki yarıyıl ilgili üniversitelere gönderilebilir. Ders değişim programları çerçevesinde

de öğrenciler ilgili kurulların kararıyla uzaktan eğitim yoluyla ders alabilir.

(2) Yurt içi ve yurt dışı ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin ders seçimi ve eşleştirilmesi

ile not intibakları, ilgili kurullar tarafından yapılır.

(3) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik ortak program yürüten bölümlerdeki öğrencilerin ilgili

üniversitelerden aldıkları ders notları, olduğu gibi not durum belgesine işlenir.

(4) İkili anlaşmalı üniversitelerden Üniversiteye gelen öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından

aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.

(5) Değişim programları çerçevesinde katkı payı/öğrenim ücreti ikili anlaşmalara göre ödenir.

Çift anadal programı

MADDE 27 – (1) Öğrenciler, istekleri halinde Üniversite bünyesinde bulunan fakülte veya yüksekokullarda

ilgili kurulların kabul ettiği başka bir lisans öğrenimini aynı zamanda başarı ile takip ederek ikinci bir lisans diploması

alabilirler. Bununla ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

Ders tekrarı

MADDE 28 – (1) Ders tekrarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması 1.80’in altında ise öncelikle notu FF, FD, BZ, DZ, DD ve DC

olan derslerini almak zorundadır.

b) Bir dersten FF, FD, DZ veya BZ notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.

c) Tekrar edilmesi gereken dersler çakışırsa, öncelikle en alt sınıfın dersi alınır.

ç) Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile öğretim süresi boyunca, daha önce DD ve DC notu

aldığı dersleri tekrar edebilir ve alınan en son not hesaba katılır.

d) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine tekrarlanacak dersler, ilgili kurullar tarafından belirlenir.

(2) Seçmeli bir dersten FF, FD, DZ veya BZ notu alan bir öğrenci, o ders yerine programdaki başka bir

seçmeli dersi, danışmanının onayıyla alabilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen ders tekrarlarında bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen kredi sınırlarına

uyulması zorunludur.

(4) Ders tekrarı yapılan yarıyıllar öğretim süresine dahildir.

Ek sınavlar ve ek süreler

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen azami süre sonunda ek sınav haklarını

kullanmadan başarısız oldukları ve hiç almadıkları ders sayısı dört veya beş olanlara, dört yarıyıl ek süre ve bu

yarıyıllardaki sınavlara girme hakkı tanınır.

(2) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen azami süre sonunda son sınıf öğrencilerine, yarıyıl sonu

sınavına girme hakkı elde etmiş olmaları şartı ile FF, FD ve BZ notu aldıkları bütün dersler için iki ek sınav hakkı

verilir ve bu sınavlar için mazeret sınavı açılmaz. Bu iki ek sınavın değerlendirilmesinde 49 ve altı FF olarak, 50 ve

üstü ise bu Yönetmeliğin 21 inci maddesindeki en yakın katsayı karşılığında başarı notuna dönüştürülür. Bu iki ek

sınav sonunda, başarısız oldukları ve hiç almadıkları ders sayısını beş veya daha az derse indiren öğrencilere, bu

dersler için üç yarıyıl ek süre ve bu yarıyıllardaki sınavlara girme hakkı tanınır.

(3) Ek sınavlara girmeden veya girdikten sonra birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen yarıyıl sınavlarına girme

haklarını kullanırken veya kullandıktan sonra başarısız oldukları ve hiç almadıkları ders sayısını üç veya daha aza

indirenlere, sınırsız olarak bu derslerden açılacak yarıyıl sınavlarına girme hakkı tanınır.

(4) İzlediği programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden başarılı olduğu halde en az 2.00 genel not

ortalamasını sağlayamayarak ilişiği kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencisine, not ortalamasını yükseltmek için

son dört yarıyılda daha önce DD ve DC notu aldığı derslerden sınırsız sınav hakkı verilir.

(5) Ek süre veya sınırsız sınav hakkının kullanımında daha önce dersin devam şartını sağlamış olan

öğrencilerden devam şartı aranmaz. Sınırsız sınav hakkı kullanılan derslerdeki başarı durumu, eski yarıyıl içi çalışma

sonuçlarına bakılmadan, sadece yarıyıl sonu sınav notu ile belirlenir.

(6) Sınırsız sınav hakkını kullanan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemeye devam eder, ancak sınav hakkı

dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Tek dersten başarısız öğrenciler

MADDE 30 – (1) Güz yarıyılı, bahar yarıyılı veya açılması halinde yaz okulu sonunda, tüm derslerin devam

şartını yerine getirdiği halde herhangi bir dönemde, FF, FD veya BZ notu aldığı tek dersten veya bütün derslerden

geçer not aldığı halde gerekli ağırlıklı not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrencilere, DC veya DD

notu aldığı bir dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı tanınır. Ancak bu sınav sonucunda

alacağı not ile ağırlıklı genel not ortalamasını 2.00’ye yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(2) Durumları yukarıdaki fıkralarda belirtilen esaslara uygun olan öğrenciler, akademik takvimde belirlenen

tek ders sınav tarihinden en geç beş iş günü öncesine kadar öğrenim gördükleri fakülte/yüksekokula başvurur.

İlişik kesme

MADDE 31 – (1) Normal öğretim öğrencilerinden üst üste iki kez kaydını yenilemeyen öğrencilerin ve ikinci

öğretim öğrencilerinden ikinci taksit için kendilerine tanınan bir aylık ek süre sonunda kanuni gecikme faiziyle birlikte

öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Öğrencilerin, azami öğrenim süresini tamamladıktan sonra aşağıda belirtilen durumlarda Üniversite ile

ilişikleri kesilir:

a) Mezun olmak için hiç almadığı veya alıp da devamsız olduğu beşten fazla dersi kalanlar,

b) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen ek sınav haklarını kullandıktan sonra mezun olmak için

beşten fazla dersi kalanlar,

c) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi çerçevesinde tanınan ek süreler sonunda başarısız ders sayısını üç ve

daha aza indiremeyenler,

ç) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen ve sınırsız sınav

hakkından vazgeçmiş sayılan öğrenciler,

d) Fakülte/yüksekokuldan çıkarma cezası alanlar.

(3) Açık öğretim hariç olmak üzere bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olduğu belirlenen

öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak olanlar öğrenim gördükleri ilgili birime yazılı olarak başvurur.

Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı sona erer.

(5) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluk nedeniyle tüm

öğretim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler hakkında, yeniden sağlık raporu alınmak ve ilgili kurullarca

incelenmek koşuluyla, öğrenimlerine devam edemeyeceklerine dair karar alınması halinde söz konusu öğrencilerin

Üniversite ile ilişiği kesilir.

Diploma

MADDE 32 – (1) Bir öğrenciye, kayıtlı olduğu programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlayarak ağırlıklı

genel not ortalamasının en az 2.00 olması ve varsa stajlarını başarmış olması kaydıyla lisans diploması verilir.

(2) Bir öğrenciye, kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört yarıyılında almak zorunda olduğu dersleri başarı

ile tamamlayarak ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması ve devam ettiği lisans programından kaydını

sildirmesi koşullarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ön lisans diploması verilebilir.

(3) Öğrencinin mezuniyeti ilgili kurulların kararı ile kesinleşir.

(4) Diploma düzenlenmesi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Başarı belgeleri

MADDE 33 – (1) Öğrenim gördüğü süre içerisinde herhangi bir disiplin cezası almamış öğrencilerden

mezuniyet ağırlıklı genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar onur öğrencisi, 3.50-4.00 olanlar yüksek onur öğrencisi

olarak mezun edilir. Bu durum diplomada belirtilir. Daha düşük başarı notu ile mezun olanların mezuniyet dereceleri

belirtilmez.

(2) Öğrenciye, mezuniyetinde aldığı bütün ders, kredi, not ve dereceleri gösteren not durum belgesi ve

diploma eki verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 34 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür ve uygulanır.

Akademik izin

MADDE 35 – (1) Öğrencinin akademik izin talebi, bir dilekçe ve belgeleriyle birlikte, ilgili

dekanlığa/müdürlüğe yapılır. Akademik izin talepleri, haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde ilgili kurullar tarafından

değerlendirilir ve alınan karar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve ilgili öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(2) Akademik izin isteklerinin yarıyıl başında ilk on işgünü içinde yapılması esastır. Ani hastalık ve

beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(3) Öğrencilere, her defasında en fazla iki yarıyıl olmak üzere, toplam dört yarıyıla kadar akademik izin

verilebilir.

(4) Akademik izinli olan öğrenciler, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Akademik izinli oldukları

süreler öğretim süresinden sayılmaz.

(5) Sağlık nedenleriyle bir yarıyıldan fazla akademik izinli sayılan öğrenci, izinli olduğu dönemde kayıt

yaptırmak istediğinde, öğrenimine devam edebileceğini belgeleyen bir sağlık raporu ile belgelendirmek şartıyla, ilgili

kurulların kararıyla kaydını yaptırabilir. Diğer nedenlerle bir yarıyıldan fazla akademik izinli olan öğrenciler izinli

olduğu dönemde kayıt yaptırmak istediğinde yazılı olarak başvurdukları takdirde ilgili kurulların kararıyla kayıt

yaptırabilirler.

(6) Tabii afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden bilinemeyen

nedenlerle yarıyıl süresi içinde veya sınav döneminde izin verilebilir. Yarıyıl içinde izin verilmesi halinde öğrenci

yarıyıl başından itibaren izinli sayılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin alındığında, bu izin

verildiği tarihten geçerli olup, öğrencinin izin tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki hakları

saklı kalır. Bu haklar iznin bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 36 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye bildirdiği adrese yapılmak veya ilgili

fakülte/yüksekokulda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu ilgili birimlere bildirmeyen,

yanlış veya eksik bildiren öğrencilerin verdikleri adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine

yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 8/12/2009 tarihli ve 27426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Lisans

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2010-2011 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler, bu Yönetmeliğin

38 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2010-2011 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.__