Share

Yüksek Lisans (Tezsiz) Programı

2009-2010 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak eğitim-öğretime başlayan Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nda günümüze değin pek çok proje yönetilmiştir. Program her yarıyıl başında 25 öğrenci kabul etmektedir ve başvurular Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından alınmaktadır.

Amaç

Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamalı olarak nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programları örgün, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim şeklinde yürütülebilir.

Ders ve kredi yükü

Bu program; toplam 30 krediden az olmamak şartıyla en az on adet ders ile dönem projesinden oluşur. Uygulamalı bilimlerde derslerin bir kısmı veya tamamı uygulamalar veya kurslar şeklinde verilebilir.

Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 18 kredilik derse yazılabilir. Dönem projesi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.  Öğrenci, dönem projesi aldığı yarıyılda/yarıyıllarda derse kayıt olmak zorundadır. Bu dersi aldığı yarıyılda projesini hazırlayamayan veya yetersiz görülen öğrenci süresi varsa dersi tekrarlayabilir. Öğrenci proje konusu ve/veya danışman değişikliği talebinde bulunabilir. Proje konusu ve/veya danışman değişikliği Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Başarı değerlendirmesi

Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az iki ders alması zorunludur. Keza, birinci yarıyıl sonu ağırlıklı not ortalaması 2.00; ikinci ve sonraki yarıyıl sonlarında ağırlıklı genel not ortalaması 2.50 olmak zorundadır. Aksi halde enstitü ile ilişiği kesilir. Bu koşul uzaktan öğretim programı öğrencilerini kapsamaz.

Süre

Tezsiz yüksek lisans programı en az üç, en fazla altı yarıyılda tamamlanabilir. Altı yarıyıl sonunda programın öngördüğü kredili derslerini ve/veya dönem projesi dersini başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

Proje savunma sınavı ve projenin sonuçlanması

Proje savunma sınavı ve projenin sonuçlanmasına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri üçüncü yarıyıldan önce proje savunma sınavına alınmaz.

b) Tezsiz yüksek lisans programında, proje çalışmasında elde edilen sonuçlar, Senato tarafından belirlenen proje yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanır. Proje savunma sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen sürede yazılı projelerini kılavuzda belirtilen formatta ve adette hazırlayarak enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

c) Tezsiz yüksek lisans proje savunma sınavı, EABD/EASD başkanlığının teklifi ile biri öğrencinin danışmanı olmak üzere EYK tarafından oluşturulacak üç kişilik jüri huzurunda yapılır. Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri proje hakkında salt çoğunlukta kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD/EASD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

ç) Projesi kabul edilen öğrencinin, proje savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde proje çalışmasını, kılavuzda belirtilen esaslara göre hazırlayarak enstitüye teslim etmesi gerekir.

d) Projesi reddedilen öğrenci süresi varsa proje dersini tekrarlar. Aksi halde enstitü ile ilişiği kesilir.

e) Projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin; azami öğrenim süresini tamamlamış olması halinde en geç bir ay içinde, azami öğrenim süresini tamamlamamış olması durumunda ise izleyen yarıyılda/yarıyıllarda akademik takvimde belirtilen tarihte proje savunma sınavına tekrar girmesi gerekir. Altıncı yarıyıl sonunda proje savunma sınavında başarılı olamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavı

Alınan bütün derslerin başarı ile tamamlanmasından sonra, biri öğrencinin danışmanı olmak üzere EYK tarafından oluşturulacak üç kişilik jüri huzurunda tezsiz yüksek lisans yeterlik sınavı yapılır. Sonuç EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Aday, bu sınavda başarısız olduğu takdirde en erken bir ay içinde, en geç takip eden yarıyılda yeniden yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavı başarısız olarak değerlendirilen öğrenci, öğrenim süresini tamamlamamış olması kaydı ile izleyen yarıyılda/yarıyıllarda akademik takvimde belirtilen tarihte yeniden yetenek sınavına girer. Altıncı yarıyıl sonunda yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

Öğrenci, yeterlik sınavında ve proje savunma sınavında başarılı olmak ve diğer şartları da sağlamak kaydıyla, proje ödevini enstitüye teslim eder. Proje ödevinin hazırlanış ve sunuş şekil ve formatı ve ayrıca teslim şekil süreleri ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. Diploma şekil şartları Senato tarafından belirlenir.

Uluslararası İlişiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgilere aşağıdaki bağlantıları takip ederek ulaşabilirsiniz.

Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders Planı

Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders İzlenceleri (2015/2016 GÜZ)

Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders İzlenceleri (2015/2015 BAHAR)

Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Ders Programı (2015/2016 GÜZ)

Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Ders Programı (2015/2016 BAHAR)