Share

Araştırma ve Yayınlar

Kurumsal Risk Yönetimi Sisteminin Stratejik Planlamanın Başarısı Üzerindeki Etkisi                                 
     
         
 
Bütçe Sürecinde Mali Saydamlık Ve Hesap Verebilirliğin Önemi       

 

 

 
İç Kontrole Karşılaştırmalı Bir Bakış COSO ve COCO Modeli